PROJECTE D’ORDENACIÓ DEL CONJUNT DE LA MODEL I PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS ESPAIS LLIURES DE L’ÀMBIT

2019 – Primer premi Concurs internacional d’idees

Lloc:

Barri de l’Eixample esquerra / Barcelona

Autor:

UTE Forgas arquitectes / Planas Esquius Segatti scp

col·laboradors:

Ingenieros Asociados SA / Societat Orgànica / Eskubi Turró arquitectes / Valeri Consultors / ACP Albert Castejón Paysatgiste / Factors de Paisatge / SBDA infographics

Any:

2019 - en fase de redacció

Promotor:

BIM/SA – Ajuntament de Barcelona

Superfície:

pressupost PEC:

Preu/m2:

El projecte d’ordenació de La Model està concebut a partir de les directrius del Pla director 2019 on s’identificaven tots els usos proposats en el Procés participatiu i s’actualitzava el que preveia el pla director del 2009, que fonamentalment seran l’imprescindible espai memorial, el equipaments educatius, des de l’escola bressol fins l’institut escola, i l’equipament residencial, així com d’altres equipaments que “per sobre de tot fan barri, per als joves, la gent gran,

l’esport….”(PD 2019).

El projecte es planteja a partir de les següents idees força:

  1. Mantenir i rehabilitar els tres edificis principals del conjunt per raó del seu valor tipològic i patrimonial: l’edifici d’accés, el panòptic i l’edifici tallers, que estan en l’origen del planteig inicial del recinte;
  2. Integrar els nous usos previstos principalment en aquests tres edificis, situant la resta de programa soterrat aprofitant el desnivell existent entre els carrers Rosselló i Provença evitant l’aparició de nous cossos construïts o remuntes en els que es mantenen;
  3. Mantenir la traça del doble mur perimetral, permeabilitzant-lo i deconstruint-lo parcialment per aconseguir l’obertura del recinte i la continuïtat de l’espai lliure i a la vegada mantenir la perceptibilitat d’un element característic i definitori del conjunt original;
  4. Generar un nou Parc que s’estén des del panòptic fins a les façanes del carrer Rosselló convertint les plantes baixes de les galeries 5a i 6a en espais buits porxats per donar-liuna major continuïtat.