LES PORTES DE COLLSEROLA. PORTA D’HORTA, BARCELONA

2012 – Primer premi Concurs internacional d’idees
proyectos LUR - Porta de Collserola 1

Lloc:

Districte d’Horta-Guinardó / Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Elena Valls arquitecta / Chiara Segatti arquitecta / Pep Buxadé arquitecte

col·laboradors:

Joan Maluquer biòleg / Albert Bestard paisatgista / Montserrat Mercadé geògrafa / Raimon Soler advocat / Ingenieros Asociados SA / Intra, consultors de mobilitat / Joan Ramon Soldevila arquitecte tècnic / Salvador Fàbregas dissenyador industrial / Etcs Cooperativa participació ciutadana / Sergi Solanas economista / Ana Stakic infografies

Any:

2012

Promotor:

BIM/SA / Ajuntament de Barcelona

Superfície:

45 Ha

pressupost PEC:

- €

Preu/m2:

- €

Amb l’actual llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una especial atenció, es disposa d’un marc jurídic i es crea un fons econòmic per tal que els municipis puguin afrontar la renovació integral dels barris que ho necessitin. Un PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL consisteix en un conjunt d’accions adreçades tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, al benestar social i a la dinamització econòmica del barri, per optar al fi nançament del Fons de foment de barris, en el temps acotat de 4 anys.

 

Aquestes accions es materialitzen en quatre grans eixos estructuradors:

  • URBANITZACIÓ
  • EQUIPAMENTS
  • HABITABILITAT
  • COHESIÓ SOCIAL I DINAMITZACIÓ ECONÒMICA

L’Ajuntament de Terrassa promou el P.I.I. per tal d’impulsar la necessària transformació de la realitat social urbanística i econòmica del barri de la Maurina.