PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL DEL BARRI DE BELLAVISTA A LES FRANQUESES DEL VALLÈS

proyectos LUR - Bellavista 1

Lloc:

Les Franqueses del Vallès / Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta

col·laboradors:

Chiara Segatti arquitecta / Montserrat Mercadé geògrafa

Any:

2008 - 2010

Promotor:

Ajuntament de Les Franqueses del Vallès / Diputació de Barcelona

Superfície:

46 Ha

pressupost PEC:

8,2 M  €

Preu/m2:

Els dos principals dèficits socials i urbans de Bellavista són en primer lloc una població que destaca fonamentalment pel fet immigratori, tant en els orígens del barri com en l’arribada de població extracomunitària actual; i en segon lloc, l’aïllament urbà de Bellavista de la resta de ciutat construïda per la frontera física que suposen les infraestructures barrera que emboliquen el barri, especialment per als vianants.

El Ajuntament de Les Franqueses del Vallès es presenta a la sisena convocatòria d’ajudes regulades per l’actual llei catalana 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i pobles que requereixen una especial atenció, per disposar del fons econòmic necessari per poder afrontar la renovació integral de Bellavista.

Les prioritats per produir una primera transformació significativa són millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en Bellavista i realitzar un primer impuls per connectar Bellavista amb la resta de ciutat construïda.

L’estratègia de la proposta té un únic eix d’acció desenvolupat d’una escala més gran a una més petita, per arribar a tots els àmbits de forma transversal i amb un mateix objectiu:

  • L’escala estructural servirà de suport vertebrador de totes les actuacions.
  • L’escala urbana permetrà transformar places, carrers i equipaments.
  • L’escala humana ha d’arribar a les persones.

Aquest sistema en xarxa garantirà la transversalitat a tots els nivells, i procurarà que l’acció

integral sigui el més extensiva possible.