PLA DIRECTOR I ESTUDIS PREVIS DE L’ESPAI PÚBLIC I ELS EQUIPAMENTS DEL BARRI DE CAN PEGUERA, BARCELONA

proyectos LUR - Can Peguera 1

Lloc:

Barri de Can Peguera / Barcelona

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

-

Any:

2015 - 2016

Promotor:

Ajuntament de Barcelona : Districte de Nou Barris

Superfície:

10 Ha

pressupost PEC:

Preu/m2:

Can Peguera és el darrer nucli de cases barates que sobreviu a Barcelona. Aquestes casetes blanques van ser construïdes l’any 1929 en terrenys de la marquesa de Castellbell, propietària de la masia de Can Peguera, per a acollir una part dels barraquistes de Montjuïc.

 

En data 10 de Juliol de 2015, s’aprova definitivament la Modificació del Pla General Metropolità al barri de Can Peguera, per tal de mantenir el patrimoni arquitectònic de Can Peguera.

Els objectius de la modificació eren:

– Preservar l’estructura bàsica i edificatòria del barri.

– Preveure actuacions de millora i de dotació del barri, introduint jerarquització i caracterització dels espais públics, la vialitat i els recorreguts cívics.

– Establir la regulació zonal i edificatòria per a permetre una millor adequació a les característiques de la morfologia i tipologia del teixit consolidat.

 

Pel que fa a l’encàrrec que ens ocupa ens interessa especialment el segon objectiu, i el nostre punt de partida és l’Estudi de Mobilitat realitzat en la MPGM 2015.

El present document parteix de les dades d’aquest Estudi de Mobilitat realitzat per la MPGM, entrant una mica més en el detall, per tal de poder fer una proposta d’espai públic viable per tal que es pugui desenvolupar una progressiva pacificació de Can Peguera.