ESTUDI DEL PASSEIG DEL VINT-I-DOS DE JULIOL DE TERRASSA AL TRAM DESCOBERT DE RODALIES.

proyectos LUR - 22 de juliol 1

Lloc:

Passeig del Vint-i-dos de Juliol - Terrassa

Autor:

Anna Planas arquitecta / Chiara Segatti arquitecta

col·laboradors:

Ingenieros Asociados SA / Societat Orgànica / Eskubi Turró arquitectes / Valeri Raquel Villa, arquitecta / SBDA - infographics / Xavier Falguera, assessor en estructures / Joan Ramon Soldevila, arquitecte tècnic

Any:

2018 - 2019

Promotor:

Ajuntament de Terrassa - Àrea de Territori i Sostenibilitat, Servei de Projectes i Obres

Superfície:

5,7 Ha

pressupost PEC:

Preu/m2:

El Passeig del Vint-i-dos de Juliol de Terrassa, seguint la traça del ferrocarril, històricament ha suposat una cicatriu en el desenvolupament de la ciutat. L’any 1994 es va soterrar el tram central, entre el carrer Prat de la Riba i la carretera de Rellinars, fet que va permetre una gran millora en la connectivitat dels barris al nord del passeig Vint-i-dos de Juliol, en la zona central.

L’àmbit d’estudi es situa entre el Camí Vell de Vacarisses i la Riera de Palau abans del seu transvasament.

La ciutat s’ha anat adaptant a les preexistències originals:

  1. El Ferrocarril segueix una rasant horitzontal
  2. I la Ciutat recull els passos històrics preexistents a la via

El fet que els tres pics superiors es situïn tots ells a una cota molt similar 305-306, sempre uns 6,5m per sobre la rasant de la via, apunta clarament una nova opció de rasant que horitzontalment permeti arribar del Pont de Vacarisses a la Carretera de Rellinars de forma completament planta, evitant tots els pendents pronunciats abans esmentats:

Es tracta doncs d’avaluar la viabilitat d’una coberta total o parcial de les vies per a generar un Emplaçament nou Passeig verd per a vianants i bicicletes.